What are the languages supported by Nanonets in the On-premises deployment?

 • Our Latin script recognition model supported languages:

  Supported characters:

  " !\\"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\\\\]^_abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~ªÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖØÙÚÛÜÝÞßàáâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõöøùúûüýþÿĀāĂ㥹ĆćČčĎďĐđĒēĖėĘęĚěĞğĨĩĪīĮįİıĶķĹĺĻļĽľŁłŃńŅņŇňŒœŔŕŘřŚśŞşŠšŤťŨũŪūŮůŲųŸŹźŻżŽžƏƠơƯưȘșȚțə̇ḌḍḶḷṀṁṂṃṄṅṆṇṬṭẠạẢảẤấẦầẨẩẪẫẬậẮắẰằẲẳẴẵẶặẸẹẺẻẼẽẾếỀềỂểỄễỆệỈỉỊịỌọỎỏỐốỒồỔổỖỗỘộỚớỜờỞởỠỡỢợỤụỦủỨứỪừỬửỮữỰựỲỳỴỵỶỷỸỹ€"`

  • af: Afrikaans
  • az: Azerbaijani
  • bs: Bosnian
  • cs :  Czech
  • cy: Welsh
  • da: Danish
  • de: German
  • en: English
  • et: Estonian
  • fr: French
  • ga: Irish
  • hr: Croatian
  • hu: Hungarian
  • id: Indonesian
  • is: Icelandic
  • it: Italian
  • ku: Kurdish
  • la: Latin
  • lt: Lithuanian
  • lv: Latvian
  • mi: Maori
  • ms: Malay
  • mt: Maltese
  • nl: Dutch, Flemish
  • no: Norwegian
  • oc: Occitan
  • pi: Pali
  • pl: Polish
  • pt: Portuguese
  • ro: Romanian
  • sk: Slovak
  • sl: Slovenian
  • sq: Albanian
  • sv: Swedish
  • sw: Swahili (Niger-Congo)
  • tl: Tagalog
  • tr: Turkish
  • uz: Uzbek
  • vi: Vietnamese

Was this article helpful?